Polityka prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej
RODO, informujemy, że:

1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe (numer telefonu oraz inne dane podane na potrzeby udzielenia porady) będą przetwarzane w celu udzielenia nieodpłatnej porady
prawnej oraz w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, przez Fundację Świętego Jana Jerozolimskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Królowej Aldony 13, 03-928
Warszawa, która jest administratorem danych osobowych.

2. Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie na adres Fundacja Świętego Jana Jerozolimskiego, ul. Królowej Aldony 13, 03-928 Warszawa lub
mailowo na adres e-mail: fundacja@fundacjaswjana.pl.

3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na realizacji działalności statutowej Administratora w postaci świadczenia nieodpłatnych porad prawnych, a także na ewentualnej obronie przed roszczeniami.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4. W związku z czym dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
– upoważnionym do przetwarzania danych osobowych reprezentantom, pracownikom oraz współpracownikom Administratora, w tym osobom udzielającym porad prawnych,
– organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych; sprostowania danych np. nieaktualnych lub nieprawdziwych; usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania; przenoszenia danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy RODO.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne , jednakże jest niezbędne do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych organizowanych przez Fundację Świętego Jana Jerozolimskiego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej porady prawnej.
10. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy.
11. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

REKRUTACJA

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Fundacji Świętego Jana Jerozolimskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Królowej Aldony 13, 03-928 Warszawa (Zleceniodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Zleceniodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem fundacja@fundacjaswjana.pl

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę, którą wyraziłaś/wyraziłeś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne (pozostałe dane jak np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres niezbędny do przedawnienia roszczeń.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

Możesz pomóc! Dokonaj wpłaty na konto Fundacji wpłać teraz